Organisatie

ShoppingParks is een initiatief van Freeland Partners BV, die ook voor het beheer verantwoordelijk is. Namens Freeland Partners BV wordt de directie van ShoppingParks gevoerd door drs. W.O.C.M. van Twuijver en drs. M.E. Burghout MRICS. Ondersteunende diensten worden verleend onder verantwoordelijkheid en voor rekening van Freeland Partners BV door Freeland Services NV, een zustermaatschappij van Freeland Partners.
ShoppingParks heeft een raad van commissarissen die toezicht houdt op het uitvoeren van het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De leden van de raad van commissarissen functioneren zonder ruggespraak met individuele aandeelhouders. In de statuten is neergelegd welke directiebesluiten de goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen. Tot deze besluiten behoren alle beslissingen, waaronder vastgoedtransacties, waarmee een belang van € 5 miljoen of meer is gemoeid.

organisatie